หมวดย่อย

ผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัท ดีทีพี โกลบอล รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด​
DTP Global Reits Management Limited (DTPRM)

ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยมีบริษัท ดีทีจีโอ พรอสเพอร์รัส จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัท ดีทีพี โกลบอล รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด​

ที่ตั้ง

695 หมู่ที่ 12 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์

+66(0) 2 005 0340

อีเมล

จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท

17 กันยายน 2563

ประเภทธุรกิจ

กิจกรรมทางการเงินอื่นๆ
ที่คล้ายกับ ทรัสต์และกองทุน

ทุนจดทะเบียนบริษัท

50,000,000 บาท