Terms and Condition

ข้อตกลงการใช้งาน www.dtphreit.com
บริษัทดีทีพี โกลบอล รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด


1.                  การบังคับใช้และการยอมรับข้อตกลง
ข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้งานฉบับนี้(“นโยบาย”)รวมถึงนโยบายใด ๆ ที่อ้างอิงถึงในข้อตกลงฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อท่านเข้าถึงหรือใช้งาน www.dtphreit.com ไม่ว่าเป็นการเข้าถึงโดยผ่านอุปกรณ์ใด(ซึ่งต่อไปในข้อตกลงฉบับนี้เรียกว่า “บริการดิจิทัล”) ที่บริษัท ดีทีพีโกลบอล รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทในกลุ่ม (ซึ่งต่อไปในข้อตกลงฉบับนี้เรียกรวมว่า“บริษัท”) เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดำเนินการให้บริการ

ในการเข้าถึงและการใช้งานบริการดิจิทัลนี้บริษัทถือว่าท่านได้ตกลงที่จะยอมรับและผูกพันตนตามข้อตกลงฉบับนี้ และนโยบายต่างๆที่อ้างอิงถึงในข้อตกลงฉบับนี้ หากท่านไม่ตกลงกับข้อตกลงฉบับนี้หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทขอให้ท่านยุติการใช้งานบริการดิจิทัลของบริษัทโดยทันที

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของข้อตกลงฉบับนี้คำว่า “เนื้อหา” ให้หมายความรวมถึง สินค้า บริการ ฟังก์ชัน ข้อมูล ข้อความ รูปภาพโลโก้ วิดีโอ ข้อความเสียง บทความ ความเห็น กราฟฟิก เอกสาร และการโต้ตอบหรือสื่อสารใดๆ ที่ปรากฏบนช่องทางบริการดิจิทัลหรือที่เกี่ยวข้องกับบริการดิจิทัล


2.                  การอนุญาต
ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้บริษัทอนุญาตให้สิทธิแบบไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว (Non-exclusive Right)แก่ท่านในการใช้งาน www.dtphreit.com เพื่อใช้สำหรับเข้าถึงบริการดิจิทัลและเนื้อหาภายในเว็บไซต์สำหรับการใช้งานเป็นการส่วนตัวโดยไม่ใช้เพื่อทางการค้า


3.                  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้
บริษัทสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ตลอดเวลาตามที่บริษัทเห็นสมควรภายในกรอบวัตถุประสงค์ของข้อตกลงฉบับนี้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อตกลงการใช้งานฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงวันที่มีผลบังคับใช้บนเว็บไซต์ หรือด้วยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทกำหนดทั้งนี้ ข้อตกลงการใช้งานฉบับที่แก้ไขจะมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่กำหนดดังกล่าว

4.                  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในการเข้าถึงหรือใช้งานบริการดิจิทัลบริษัทอาจเก็บข้อมูลของท่านหรือที่เกี่ยวข้องกับท่านซึ่งบริษัทจะใช้ข้อมูลของท่านให้สอดคล้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในการนี้โปรดสละเวลาเพื่ออ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลบุคคลของบริษัทที่ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล หรือ  https://www.dtphreit.com/ ทั้งนี้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้

5.                  สิทธิเหนือทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพย์สินอื่นๆ
ท่านรับทราบและตกลงว่าบริการดิจิทัลและเนื้อหาใดๆ ที่สร้างสรรค์โดยบริษัท และ/หรือ ได้เผยแพร่ผ่านบริการดิจิทัลของบริษัทได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการสิทธิบัตร ความลับทางการค้า และสิทธิอื่นใดตามกฎหมาย และบริษัท รวมถึงผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ(หากมี) ยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เหนือสิทธิ และประโยชน์ทั้งหมดในบริการดิจิทัลรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านตกลงที่จะไม่ดำเนินการทำซ้ำทำสำเนา แก้ไขเปลี่ยนแปลง แสดงผล ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลภาษา ส่ง โอน เผยแพร่จัดพิมพ์ แพร่กระจาย ขาย อนุญาต ให้เช่า หรือพัฒนาขึ้นใหม่ ซึ่งบริการดิจิทัลหรือเนื้อหาใดๆ บนบริการดิจิทัลนี้


6.                  ข้อจำกัดความรับผิด
บริษัทจะให้บริการดิจิทัลตามสภาพของเทคโนโลยีและข้อมูลที่มีและเป็นอยู่ในปัจจุบันโดยบริษัท รวมถึงผู้ให้บริการของบริษัท ขอจำกัดความรับผิดใด ๆ ไม่ว่าซึ่งเกิดจากคำรับรองหรือเงื่อนไขใดๆ ทั้งที่แสดงออกโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงการรับประกันในความเหมาะสมความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือการไม่ละเมิดสิทธิของบริการดิจิทัล รวมถึงบริษัทไม่รับประกันว่าบริการดิจิทัลของบริษัท(ก) จะตอบสนองตรงตามความต้องการของท่าน (ข) จะพร้อมใช้งานโดยไม่มีการรบกวนหรือปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด และ (ค) จะปราศจากไวรัสหรืออันตรายอื่นใด

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้คำรับรองว่าการรับส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือการจัดเก็บข้อมูลในระบบเก็บข้อมูลของบริษัท หรือในระบบอื่นใดที่อยู่ในความดูแลของบริษัทจะปลอดภัยจากการแทรกแซงโดยบุคคลอื่น

ท่านตกลงยินยอมไม่เอาผิดบริษัทในกรณีที่มีข้อผิดพลาดการแทรกแซง การทำลาย ความชำรุดบกพร่อง ความล่าช้าในการดำเนินการหรือการรับส่งข้อมูลความผิดพลาดในฮาร์ดแวร์หรือระบบเครือข่าย การโจรกรรมหรือการทำลาย หรือการเข้าถึงหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ท่านรับทราบและตกลงว่าในกรณีที่ท่านดาวน์โหลดข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ท่านจะยอมรับความเสี่ยงนั้นแต่เพียงผู้เดียว และบริษัทจะไม่รับประกันและไม่รับรองการใช้หรือผลของการใช้งานข้อมูลบริการดิจิทัล หรือเนื้อหาอื่นใดบนบริการดิจิทัล หรือแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆที่เชื่อมต่อกับบริการดิจิทัลในเรื่องของความแท้จริง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือหรืออื่นๆ


7.                  การชดใช้ค่าเสียหาย
ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัทรวมถึงบริษัทในเครือ บริษัทแม่ พนักงานของบริษัท กรรมการ พนักงาน คู่สัญญาและตัวแทนของบริษัทนั้น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าทนายความตามสมควร ที่เกิดขึ้นจากการเรียกร้องใดๆ ของบุคคลที่สาม ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ (ก) การใช้บริการดิจิทัลหรือเนื้อหา(ข) เนื้อหาของท่าน (ค) การละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ หรือ (ง)การละเมิดกฎหมายหรือระเบียบบังคับใด ๆ โดยท่านหรือบริวารของท่าน

บริษัทสงวนสิทธิ์ในการป้องกันและควบคุมเรื่องใดๆ ในกรณีที่ท่านต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อบริษัท และท่านตกลงร่วมมือกับบริษัทเพื่อการดำเนินการใดๆ เพื่อป้องกันข้อเรียกร้องนั้นโดยค่าใช้จ่ายของท่าน ในกรณีเช่นว่านี้ ท่านตกลงที่จะไม่ยุติการดำเนินคดีโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อนและบริษัทจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีข้อเรียกร้อง หรือมีการกระทำหรือกระบวนการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อบริษัทได้ทราบถึงเหตุนั้น


8.                  กฎหมายที่ใช้บังคับ
ให้ข้อตกลงฉบับนี้ถูกบังคับและตีความภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยเท่านั้นข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง หรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้หรือการใช้บริการดิจิทัลหรือเนื้อหาใดๆ จะอยู่ภายใต้ศาลที่มีอำนาจในประเทศไทยเท่านั้น


9.                  ความถูกต้องของข้อมูลของท่าน
ข้อมูลใด ๆที่ท่านให้แก่บริษัทผ่านช่องทางบริการดิจิทัล รวมถึงในส่วนของข้อมูลบัญชีผู้ใช้ข้อมูลการใช้งานในบริการดิจิทัลเป็นข้อมูลซึ่งจริงแท้ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันและท่านตกลงรับผิดชอบในการดูแลรักษาความถูกต้องของข้อมูลนั้น

หากบริษัทมีเหตุควรเชื่อว่าข้อมูลของท่านไม่เป็นความจริงไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นปัจจุบัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยุติ ระงับ หรือปฏิเสธการเข้าถึงและใช้งานบริการดิจิทัลของท่าน


10.             การให้บริการของบุคคลที่สาม
บริการดิจิทัลอาจระบุช่องทางที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์แอปพลิเคชัน หรือบริการอื่นใดของบุคคลที่สาม (อาทิ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหรือแพลตฟอร์มบริการ) และโฆษณาของบุคคลที่สาม (ซึ่งต่อไปในข้อตกลงฉบับนี้เรียกรวมว่า “การให้บริการของบุคคลที่สาม”) โดยการให้บริการของบุคคลที่สามนี้ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทและบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการให้บริการของบุคคลที่สาม

ทั้งนี้บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบ อนุมัติ หรือ ให้คำรับรองใด ๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบุคคลที่สาม

 ในการนี้ หากท่านได้อ่านและตกลงยินยอมที่จะผูกพันตามข้อตกลงการใช้งาน https://www.dtphreit.com ฉบับนี้ ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น โปรดกด “Accept” เพื่อดำเนินการต่อไป