ข้อมูลทั่วไป

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า ดีทีพี ฮอสพิทอลลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน(DTPHREIT)

กองทรัสต์ DTPHREITเป็นกองทรัสต์ที่มีข้อกำหนดในการขายอสังหาริมทรัพย์คืนให้แก่เจ้าของเดิม (REIT Buy-back) เมื่อสิ้นสุดปีที่ 3 นับแต่กองทรัสต์เข้าลงทุน (Obligation)

วันจัดตั้งกองทรัสต์

27 กันยายน 2565

มูลค่าขนาดกองทรัสต์

< 4,107 ล้านบาท​

อายุโครงการ

เมื่อสิ้นสุดปีที่ 3 นับแต่กองทรัสต์เข้าลงทุน (Obligation)​

นโยบายการลงทุน

กองทรัสต์มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ และเงินกู้ยืมไปลงทุนใน (1) สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์สำหรับโครงการโรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ และเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ MRB รวมถึงสิทธิการเช่าช่วงงานระบบ และสิ่งติดตรึงตราที่ใช้ในการดำเนินโครงการแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด ซึ่งตั้งอยู่ที่ 151 และ 151/1 ถนนราชดำริ ลุมพินี กรุงเทพมหานคร และ (2) กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์สำหรับโครงการยู เขาใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ที่  เลขที่ 99/22 หมู่ที่ 1 ตำบล หมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งทั้ง 2 กรณีมีข้อกำหนดในการขายอสังหาริมทรัพย์คืนให้แก่เจ้าของเดิม เมื่อสิ้นสุดปีที่ 3 นับแต่กองทรัสต์เข้าลงทุน (Obligation)