ทรัสตี

ข้อมูลทั่วไป

ทรัสตี  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้ง

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา ขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์

+66(0) 2 686 6100

โทรสาร

+66(0) 2 670 0430

เว็บไซต์

เลขทะเบียนบริษัท

0107545000373

ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว

200,000,000 บาท