รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ 10 อันดับ

ยังไม่มีข้อมูล
ลำดับที่ ลำดับ
ชื่อ ชื่อ
จำนวนหุ้น (หุ้น)จำนวนหุ้น (หุ้น)
%หุ้น %หุ้น
ลำดับที่ 1
ชื่อ นางสาว ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ
จำนวนหุ้น (หุ้น)15,000,000
%หุ้น 4.83%
ลำดับที่ 1
ชื่อ นาย สุวิน  ไกรภูเบศ
จำนวนหุ้น (หุ้น)15,000,000
%หุ้น 4.83%
ลำดับที่ 2
ชื่อ นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน
จำนวนหุ้น (หุ้น)9,500,000
%หุ้น 3.06%
ลำดับที่ 3
ชื่อ นาง ภัทนีย์ เล็กศรีสมพงษ์
จำนวนหุ้น (หุ้น)5,000,000
%หุ้น 1.61%
ลำดับที่ 3
ชื่อ นาย วีระชัย สุธีรชัย
จำนวนหุ้น (หุ้น)5,000,000
%หุ้น 1.61%
ลำดับที่ 4
ชื่อ นางสาว สวิตา พิศาลบุตร
จำนวนหุ้น (หุ้น)4,000,000
%หุ้น 1.29%
ลำดับที่ 4
ชื่อ นาย บพิธ ธุระชน
จำนวนหุ้น (หุ้น)4,000,000
%หุ้น 1.29%
ลำดับที่ 5
ชื่อ นางสาว สุมาลี คงคาทอง
จำนวนหุ้น (หุ้น)3,000,000
%หุ้น 0.97%
ลำดับที่ 5
ชื่อ นาย คนิสร์ สุคนธมาน
จำนวนหุ้น (หุ้น)3,000,000
%หุ้น 0.97%
ลำดับที่ 5
ชื่อ นาย พรเลิศ บุญสันติสุข
จำนวนหุ้น (หุ้น)3,000,000
%หุ้น 0.97%
ลำดับที่ 5
ชื่อ นาย วินัย เล็กศรีสมพงษ์
จำนวนหุ้น (หุ้น)3,000,000
%หุ้น 0.97%
ลำดับที่ 5
ชื่อ นาย สมชาย ทิพยสกุลชัย
จำนวนหุ้น (หุ้น)3,000,000
%หุ้น 0.97%
ลำดับที่ 5
ชื่อ นาย สรณ์ ทิพยสกุลชัย
จำนวนหุ้น (หุ้น)3,000,000
%หุ้น 0.97%
ลำดับที่ 5
ชื่อ โรงพยาบาล  เซ็นต์หลุยส์
จำนวนหุ้น (หุ้น)3,000,000
%หุ้น 0.97%
ลำดับที่ 6
ชื่อ น.ส. ศรินน้อย กาญจนพรสิน
จำนวนหุ้น (หุ้น)2,500,000
%หุ้น 0.80%
ลำดับที่ 6
ชื่อ นาย ไชยวัฒน์ ศิวสิริการุณย์
จำนวนหุ้น (หุ้น)2,500,000
%หุ้น 0.80%
ลำดับที่ 7
ชื่อ น.ส. รวิภา วัชรานานันท์
จำนวนหุ้น (หุ้น)2,000,000
%หุ้น 0.64%
ลำดับที่ 7
ชื่อ น.ส. อรวรรณ แก้วจินดา
จำนวนหุ้น (หุ้น)2,000,000
%หุ้น 0.64%
ลำดับที่ 7
ชื่อ นาง สุนิสา นิติชาคร
จำนวนหุ้น (หุ้น)2,000,000
%หุ้น 0.64%
ลำดับที่ 7
ชื่อ นางสาว รริญ  รักราชการ
จำนวนหุ้น (หุ้น)2,000,000
%หุ้น 0.64%
ลำดับที่ 7
ชื่อ นาย ปราโมทย์ แซ่อึ้ง
จำนวนหุ้น (หุ้น)2,000,000
%หุ้น 0.64%
ลำดับที่ 7
ชื่อ นาย พิภพ วีระพงษ์
จำนวนหุ้น (หุ้น)2,000,000
%หุ้น 0.64%
ลำดับที่ 7
ชื่อ นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์
จำนวนหุ้น (หุ้น)2,000,000
%หุ้น 0.64%
ลำดับที่ 7
ชื่อ นาย สันติ จิโรจจาตุรนต์
จำนวนหุ้น (หุ้น)2,000,000
%หุ้น 0.64%
ลำดับที่ 7
ชื่อ นาย สัมฤทธิ์ แซ่อึ้ง
จำนวนหุ้น (หุ้น)2,000,000
%หุ้น 0.64%
ลำดับที่ 7
ชื่อ นาย อิทธิรัตน์ วัชรานานันท์
จำนวนหุ้น (หุ้น)2,000,000
%หุ้น 0.64%
ลำดับที่ 7
ชื่อ นาย เอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ
จำนวนหุ้น (หุ้น)2,000,000
%หุ้น 0.64%
ลำดับที่ 7
ชื่อ บริษัท  บีมเมด จำกัด
จำนวนหุ้น (หุ้น)2,000,000
%หุ้น 0.64%
ลำดับที่ 7
ชื่อ บริษัท  ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด
จำนวนหุ้น (หุ้น)2,000,000
%หุ้น 0.64%
ลำดับที่ 8
ชื่อ นางสาว สมใจ รัชตไพศาล
จำนวนหุ้น (หุ้น)1,800,000
%หุ้น 0.58%
ลำดับที่ 8
ชื่อ นาย สุพจน์ มหพันธ์
จำนวนหุ้น (หุ้น)1,800,000
%หุ้น 0.58%
ลำดับที่ 9
ชื่อ นาย สุทัศน์ เรืองมานะมงคล
จำนวนหุ้น (หุ้น)1,700,000
%หุ้น 0.55%
ลำดับที่ 10
ชื่อ นาย ชัยพงศ์ บัณฑิตสิงห์
จำนวนหุ้น (หุ้น)1,600,000
%หุ้น 0.51%