Highlight image 01 | DTPHREIT Highlight image 02 | DTPHREIT

DTPHREIT

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อธุรกิจโรงแรม
และสิทธิการเช่าดีทีพี ฮอสพิทอลลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน

ผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัท ดีทีพี โกลบอล รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 695 หมู่ที่ 12 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร +66 (0)2 005 0340

ทรัสตี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร +66 (0)2 686 6100