หมวดย่อย

คณะผู้บริหาร

คุณ วนิดา สุขสุวรรณ
Managing Director
คุณ รุจิรา เจาฑานนท์
Risk Management and Compliance
คุณ ทวี อัคจันทร์
Asset Management and Operation Support
คุณ สฤษฎิ์วงษ์ เตริยาภิรมย์
Business Development & Procurement of Benefits
คุณอภิชา จันทร์ประเสริฐ
Business Development & Procurement of Benefits