งบการเงิน

ปี 2567

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทาน)

ปี 2566

งบการเงินประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทาน)
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทาน)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทาน)

ปี 2565

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทาน)
งบการเงินประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)