การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน

วันกำหนดสิทธิ
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
รอบดำเนินการ
ปี 2567
15 มี.ค. 67
29 มี.ค. 67
0.1750
1 ม.ค. – 31 มี.ค. 67
ปี 2566
14 ธ.ค. 66
28 ธ.ค. 66
0.1750
1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 66
15 ก.ย. 66
29 ก.ย. 66
0.1750
1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66
15 มิ.ย. 66
30 มิ.ย. 66
0.1750
1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66
16 มี.ค. 66
31 มี.ค. 66
0.1750
1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66
ปี 2565
15 ธ.ค. 65
30 ธ.ค. 65
0.1808
28 ก.ย. – 31 ธ.ค. 65