มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

วันที่
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาท)
31 ธันวาคม 2566
3,109,408,612.35
10.0077
30 กันยายน 2566
3,109,395,668.85
10.0077
30 มิถุนายน 2566
3,107,386,578.24
10.0012
31 มีนาคม 2566
3,107,374,983.67
10.0012
31 ธันวาคม 2565
3,104,731,680.16
9.9927*
30 กันยายน 2565
3,123,604,374.23
10.0534

*หมายเหตุ มูลค่า NAV เป็นมูลค่าหน่วยลงทุนหลังจากการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ DTPHREIT จากผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 (วันเข้าลงทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตรา 0.1808 บาทต่อหน่วยทรัสต์