คำถามที่พบบ่อย

กรมสรรพากรกำหนดให้เงินปันผลจากกองทรัสต์ เป็นรายการ 40(4) ข้อ 2 เงินปันผลจากกองทุนรวม โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิ์เลือกชำระภาษีในอัตราร้อยละ 10 ได้ โดยไม่ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีตอนปลายปีได้ เช่นเดียวกับกรณีเงินปันผลทั่วไป ( รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 และ 2 )

ดูเอกสารแนบ 1
ดูเอกสารแนบ 2

ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ หาข้อมูลได้ที่ www.rd.go.th หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ RD call center หมายเลข 1161

ส่งสำเนาบัตรประชาชนเขียนข้อความกำกับว่า “ประสงค์ว่าขอให้ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ระบุปีที่ต้องการ“ และส่งมาที่อีเมล rm@dtprm.com

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วย กองทรัสต์ DTPHREIT จะจ่ายทุกสิ้นไตรมาสโดยก่อนการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจะมีการกำหนดสิทธิ 14 วัน ก่อนจ่าย